یا برنده سکه می شی ! یا با این اطلاعاتی که یادگرفتی کسب و کارت رو رشد می دی

شانست رو امتحان کن

پرسشنامه مسابقه اصول بازاریابی